...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

                                     

                                                         

สิทธิการรับรุ้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

               พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสรของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนไว้ดังนี้ "บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิตรวจดูขอสำเนา หรือขำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ในกรณีที่สมควร หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฏหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นคนต่างด้าวมีสิทธิตามมาตรานี้ เพียงให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

มาตรา ๗

 มาตรา ๙

 

   

  

  

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149