...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

                                     

                     
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ..มาตรา ๙    

                                   

         คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

         ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

         นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔) มาตรา ๙(๒)

                      (๑) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558

                      (๒) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2553

        
         แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา ๙(๓)

         แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                    (๑)    ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

                    (๑.๑) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

                    (๒)   ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

                    (๒.๑) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐      

                     (๓)   ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

                    (๓.๑) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

                    (๔) ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

                    (๔.๑) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

          เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                     (๑) เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

                     (๒) เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

                     (๓) เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                     (๔) เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 

           แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                    (๑)    ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

                    (๑.๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

                    (๒)    ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

                    (๒.๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒


            แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                     (๑)      ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                     (๑.๑)   แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                     (๒)      ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

                     (๒.๑)   แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                     (๓)      ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                     (๓.๑)   แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

             
             แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                     (๑) แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๗  

                     (๒) แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๘

              
                คู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา ๙(๔)

                     (๑) เทศบัญญัติเรื่องการจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ ๒๕๕๖ 

                     (๒) เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่่หรือทางสาธารณะ พ.ศ ๒๕๕๖ 

                     (๓) เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ ๒๕๕๑

                     (๔) เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ ๒๕๕๖ 

                     (๕) เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

                     (๖) เทศบัญญัติเรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ ๒๕๕๖ 

                     (๗) เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ ๒๕๔๔

                     (๙) เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ ๒๕๕๖

                     (๑๐) ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วย

                            -   การสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ ๒๕๔๗

                            -   การสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้พิการ  พ.ศ ๒๕๔๗

                            -   การสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้ป่วยเอดส์  พ.ศ ๒๕๔๗

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149