โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม "แต่งชุดไทยใส่บาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย" ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงอายุเพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พร้อมคัดเลือกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เวลา 90.09 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

 

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​