...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...   ยินดีต้อนรับสู่ Asean

       ...เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอเชิญพสกนิกรทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่
    เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ 14/7/59

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 4/1/59

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและ
   ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2559 4/1/59

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
    ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 24/12/58

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายที่มีสิทธิรับเบี้ย
     ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2560
     15/12/58

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ย
    ความพิการโครงการจัดสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
    15/12/58

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและประกาศ
   การขึ้นทะเบียนสำหรับสนันสนุนเสริมสร้างสวัสดิภาพคนให้แก่คนพิการ
   11/5/58 

.........................................................................................

                          กิจกรรม / ผลงาน

                
  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์รับโล่เกียรติคุณ โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการฯ
                                             

                     
            โครงการพัฒนาศักยภาพฯ        โครงการสายใยรักสุขภาพดีฯ         
                                            

                    โครงการพัฒนาศักยภาพฯ                  โครงการเด็กไทยธรรมดี
                                           

           
   พิธีวางพวงมาลาวันรำลึกวันสวรรคตฯ โครงการอบรมแกนนำป้องกันโรคเอดส์
                                                 

            
                

            
                    
      

                                          เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
     ภายในชุมชนสันติสุขถนนคันคลอง 15 - บ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ
     14/7/59 
   
.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล
     19/4/59    

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชา
    นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก (ครั้งที่ 3) 18/3/59    

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา
     ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
     ซุ้มประตูทางเข้าทิศตะวันตก (ครั้งที่ 2)  3/3/59    

.........................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ถนนทางเข้าพระบรมราชา
    นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก (ครั้งที่ 2) 18/2/59    

.........................................................................................