เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

DONJADEE MENICIPAL DISTRIC OFFICE

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

alt
alt

00

+

ประชากร (คน)

00

+

พิ้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

00

+

สถานพยาบาล

00

+

สถานศึกษา (แห่ง)

alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ita-new

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ

INTEGRITY AND TRANPARENCY ASSESSMENT

การประเมินประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

LOCAL PREFORMANCE ASSESSMENT
alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

กิจกรรม/ผลงาน

แจ้งเบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่น

แจ้งเบาะแส

ป้ายโฆษณา

แบบสอบถามประชาชน

เกี่ยวกับอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน

ช่องทางการตอบแบบ

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ทั้งหมด 336444

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​