alt

กองการศึกษา

นางภัทรารัตน์ แสงภู่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

alt

นางสาววรพักตร์ วรรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวรรทณี เปรมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรรณวิสา นาคขำพันธ์

ครูชำนาญการ

นางวาสนา เนื้อจีน

ครูชำนาญการ

นางสาวมรกฎ กันพงษ์

ครูชำนาญการ

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​