เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ที่อยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร . 035-591240 Fax.035-51149
Email: donchdi_888@hotmail.com
ร้องเรียนและร้องทุกขติดต่อ
นายกเทศมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-9427678
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-6149317

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​