alt

กองช่าง

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

alt

นางสาวณัฐกฤตา วัฒนะการุณย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​