alt

กองสาธารณสุข

นางจินตนา ศรีนิเวศน์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt

นางสาวอรวรรณ อัญชลีชไมกร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายวรพงษ์ อิ่มสอาด

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางพัชรินทร์ โชติช่วงนภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายเกษม ศรีนิล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมเกียรติ พลายละหาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​