alt

คณะผู้บริหาร​

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
081-9427678

alt

นายวุฒิชัย เขียวหวาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
081-2990817

นายสรร วีระวงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
088-5659199

นายเรวัติ เขียวระยับ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
097-0835758

นายมนต์ชัย รุ่งโรจน์ธีระ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
095-1753926

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​