ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

  1. website เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ https://www.donjadee.go.th/
  2. การจัดเวทีชาวบ้านแสดงความคิดเห็น/การประชาคมชุมชน
  3. ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
  4. ทางโทรศัพท์ 035-591240 โทรสาร 035-591149
  5. ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100064790733894
  6. ทางแอพพลิเคชั่น LINE เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​