alt

ความเป็นมา

alt

ความเป็นมาของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

        เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เดิมเป็นสุขาภิบาลดอนเจดีย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล (ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เป็นเทศบาลขนาดกลาง สภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ถนนเทศบาลซอย4 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​