alt

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มุ่งเน้นการบริการด้านคุณภาพ
ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยว
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
logo-donjadee
alt

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​