alt

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

alt

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

ที่ตั้งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
        ตั้งอยู่ในตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 31 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 เริ่มตั้งแต่ถนนสายโคกหม้อตัดกับคลองส่งน้ำชลประทานที่ 15  ตามคันคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ตรงท่อระบายน้ำ เป็นระยะทาง 1,540 เมตร 

ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 3 เริ่มต้นจากปลายสุดบนคลองชลประทานสาย 15 เป็นแนวเส้นตรงไปจดกับถนนสายไปศรีประจันต์ ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 13+500 เป็นหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 500 เมตร หลักเขตที่ 4 เป็นแนวเส้นตรงฝั่งตรงข้ามกับถนนสายไปศรีประจันต์ตรงไปตามถนน สายบ้านดอนตาลเป็นหลักเขตที่ 5 ระยะทาง 640 เมตร
ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 ยาวเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ กิโลเมตรที่ 22+850 หรือห่างจาก หลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,660 เมตร เป็นหลักเขตที่ 6
ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 6 ยาวเป็นเส้นตรงผ่านถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ ไปทางทิศ  ตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย์ – สระกระโจม เป็นหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 7 ยาวเป็นเส้นตรงไปตามถนนสายโคกหม้อถึงคลองชลประทานที่ 15 จดหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีลักษณะอากาศคล้ายๆ กับอำเภออื่นๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

การคมนาคม/ขนส่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก
สายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
สายศรีประจันต์ – ดอนเจดีย์ ระยะทางระมาณ 16 กิโลเมตร
สายสามชุก – ดอนเจดีย์ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

การสาธารณสุข

มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาลสำหรับบำบัดรักษาโรคภัยดังนี้

 1. โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 1 แห่ง
 2. ร้านขายยา 6 แห่ง
 3. คลินิก/สหคลินิก 4 แห่ง
 4. อาสาสมัครสาธารณสุข 36 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และมีการทำเกษตรกรรมบ้างเป็นบางส่วน และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง

การพาณิชยกรรม/การบริการ

 1. มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 6 แห่ง
 2. มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แห่ง
 3. มีตลาดเอกชน 3 แห่ง
 4. มีสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง
 5. มีร้านค้า 244 ร้าน
 6. มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 6 ร้าน
 7. มีธนาคาร 4 แห่ง

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ

 • พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 • ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
 • พระราชวังจันทร์เกษม

ประชากร

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีประชากรทั้งสิ้น 3,236 คน แบ่งแยกเป็น

alt

00

+

ชาย

00

+

หญิง

การศึกษา

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.ศธ)
  • โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 3. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
  • โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนเจดีย์ (กศน.)

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามมีวัดในเขตเทศบาลจำนวน 2 แห่ง คือ วัดดอนเจดีย์ และวัดสวนไทรพลาราม

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

คณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 1. นายกเทศมนตรี 1 คน
 2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน
 3. เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
 4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน
 5. สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน

การบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของทางเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นส่วนหนึ่งของตำบลดอนเจดีย์ มีชุมชนย่อย 5 ชุมชน

ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม (คน)
1. ชุมชนไชยานุภาพ
256
365
380
745
2. ชุมชนปราบไตรจักร
449
477
537
1,014
3. ชุมชนสันติสุข
282
292
260
552
4. ชุมชนดอนประดู่
110
252
269
521
5. ชุมชนถ้ำพระ
183
192
212
404
รวม
1,280
1,578
1,658
3,236

การคลังท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   40,320,000  บาท

งบกลาง
งบบุคลากร


งบดำเนินการ


งบลงทุนงบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆเงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่สร้าง

3,410360
17,126,940
2,624,640
14,502,300
11,885,600
493,000
5,153,000
5,283,000
2,770,100
444,100
2,326,000
5,117,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​