alt

สมาชิกสภาเทศบาล

alt

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

นายธีรวัฒน์ ผลจรัญ

ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ ธรรมเนียม

รองประธานสภาเทศบาล

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายกรกช ประเสริฐสุขโข

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณวุฒิ แก้วปลาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นางดวงสมร ศรีหมากสุก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิพนธ์ วีระวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวนิรมล ดอกมะลิป่า

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสวนีย์ ฉัตรเมธี

สมาชิกสภาเทศบาล

นางภาวิณี นิลรักษา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสายชล มุ่งผล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุเทพ เวชวิฐาน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอื้ออังกูล คงธนานันท์

สมาชิกสภาเทศบาล

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​