alt

กองคลัง

นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

alt

นางสาวสุรีย์รัตน์ นวลแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพัชรี บัวเผื่อน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายนิรุตติ์ โพธิ์พันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ วีระพันธ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางจินตนา เชาวเดชา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​