alt

สำนักปลัดเทศบาล

นางภัทรารัตน์ แสงภู่

หัวหน้าสำนักปลัด

alt

นางสาววาสนา เณรจาที

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางกนกพร ปานสมสวย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพสิษฐ์ ศรีกรณียกิจ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกชพร ฉิมพาลี

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางสาวประภาภรณ์ โอปิลันทพงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอรทัย เอมโอษฐ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวจรีรัตน์ กล่อมสมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรพงษ์ โชติช่วงนภา

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ แสงปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​