alt

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
081-9427693

alt

นางภัทรารัตน์ แสงภู่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจินตนา ศรีนิเวศน์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​