การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​