การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​