การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสาญ

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​