การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพารีทอดทิ้ง)

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​