การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพาการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรืการสงเคราะห์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​