ชื่อประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​