คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 10/08/64

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​