ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2567 29/5/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​