ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2562 1/10/61

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​