ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำและพ่อพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยข้าวหลาม) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/9/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​