ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และนักงานจ้าง 4 /11/63

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​