ประกาศ กทจ. สุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11)พ.ศ.2562

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​