เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

DONJADEE MENICIPAL DISTRIC OFFICE

เมืองน่าอยู่

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มุ่งเน้นบริการ
ด้านคุณภาพ

ส่งเสริมการศึกษา
การกีฬา และ
การท่องเที่ยว

LOREM IPSUM

เสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง

รักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

alt
alt

00

+

ประชากร (คน)

00

+

พิ้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

00

+

สถานพยาบาล

00

+

สถานศึกษา (แห่ง)

alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

ita-new

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

INTEGRITY AND TRANPARENCY ASSESSMENT

การประเมินประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

LOCAL PREFORMANCE ASSESSMENT
alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

alt
alt
alt
alt

ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

กิจกรรม/ผลงาน

รับเรื่องร้องเรียน

งานบริการประชาชน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชั่น

แบบสอบถามประชาชน

เกี่ยวกับอำนวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​