ITA

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 - คณะผู้บริหาร

 - สำนักปลัด

 - กองคลัง

 - กองช่าง

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 - กองการศึกษา

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

 - พ.ร.บ.เทศบาล(ฉบับที่14) พ.ศ.2562

 - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแแผนพัฒนา

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-พ.ศ.2570

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-พ.ศ.2565

 - แผนพัฒนาบุคลากร

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8 ช่องทางการร้องเรียน

ข้อ O9 Social Network

ข้อ O10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

 - ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ O15 คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ข้อ O17 E-Service

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​