การจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564

ดำเนินการจัดประชุมการจัดแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลดอนเจดีย์ ทั้ง ๕ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาดูงานและจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาขอแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำแผนชุมชน

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 13-11-2020

ดำเนินการจัดประชุมการจัดแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ทั้ง ๕ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาดูงานและจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำแผนชุมชน

*ประชุมการจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จ

*ชุมชนดอนประดู่

*ชุมชนปราบไตรจักร

*ชุมชนไชยานุภาพ

*ชุมชนสันติสุข

*ชุมชนถ้ำพระ

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​