การตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตและ ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเดิมในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นอย่างดี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 05-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​