การตรวจสุขาภิบาลอาหารตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ตลาดสดเมืองทอง ตลาดสดบุญศรีสุสรรณ ตลาดนัดวันอังคาร ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 30-11-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​