การตรวจอาหารตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร

นางจินตนา ศรี นิเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และชมรมอาหารปลอดภัย ออกตรวจตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 ภายในเขตเทศบาล
ตําบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-11-2020

นางจินตนา ศรี นิเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และชมรมอาหารปลอดภัย ออกตรวจตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 ภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย์
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทบทวนหลักสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด
2. เพื่อตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนัก และเห็นความสําคัญของผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาหลักสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านการประเมินของตลาดสดน่าซื้อ เพื่อนํามาปรับปรุงและเป็ นแนวทางในการ

พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารให้มีมาตรฐานในรูปแบบที่ยังยืน ดูน้อยลง

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​