การตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน และ นายเรวัติ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ นำกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​