การทำความดีเพื่อแผ่นดิน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. บริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-05-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​