การทำน้ำหมักชีวภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดทำน้ำหมักชีวภาพและ อีเอ็มบอล (EM ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในครัวเรือนและชุมชน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์น้ำหมักด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-06-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​