การทำบันทึกข้อตกลง MOU

การทำข้อบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อำเภอดอนเจดีย์ สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ทุกฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด – 19 ชุมชน (COVID-19 Care Center ; CCC) และขับเคลื่อนการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือศูนย์พักรอ (Community Quarantine : CQ) ระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ 5 แห่ง ในวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 20-08-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​