การประกวดด้านการจัดการสาธารณภัย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นการจัดการสาธารณภัยประจำปี 2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 23-02-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​