การประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันใน การพัฒนาท้องถิ่น จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ สำหรับนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 85 คน ที่ประชุมเสนอปัญหาและความต้องการ ด้านโครงสร้างพื้นที่ จำนวน 10 รายการ ด้านสังคม จำนวน 4 รายการ และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาก่อนนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​