การประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดโครงการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2565 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตบลดอนเจดีย์ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 07-10-2021

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​