การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ชั้น 2) เพื่อพิจารณาแผนการเงินและประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ปี 2564

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-01-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​