การประชุมคณะกรรมการชุมชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้เชิญคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 29-10-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​