การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​