การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​