การประชุมสภาสมัยสามัญ

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 30-05-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​