การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 31-08-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​