การประชุมสภา

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ใน
วันที 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 07-05-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​